Ֆրանսա, Նիս, Յուլիս 14- Ո՞ՒՐ ԵՐԹԱՆՔ ՑԱՒԴ ՏԱՆԵՄ
Armweeklynews.amՄՇԱԿՈՒՅԹ
 

 

  Ֆրանսա, Նիս, Յուլիս 14 - Ո՞ՒՐ ԵՐԹԱՆՔ ՑԱՒԴ ՏԱՆԵՄ  

  Հայուն վաճառատունէն դուրս գալու ատեն հեռազրոյցէն լսեցի որ կ՛ըսէր,-

 - Ո՞ւր երթանք ցաւդ տանեմ,- Նիսի ողբերգական ահաբեկչութեան մասին կ՛ըսէր։

  Տուն եկանք Յուլիս 14ի հրավառութիւնը դիտելէ ետք օդակայանի մօտի ծովափէն, տեղի ունենալիք Փարիզի Էյֆել Աշտարակինը տեսնելու, յանկարծ հեռատեսիլի պաստառին գրուեցաւ Նիսի մէջ կատարուած ահաբեկչութեան մասին, լուրը արագ ծաւալեցաւ և դուրս շպրտեց Էյֆէլի երկնքին գունածիծաղ հրախումբերը… Նիսի մարդասպանութեան լուրը շուտով գրաւեց աշխարհի լրատուաﬕջոցները, արագցուց ﬔր սրտերուն զարկերը ու խանգարեց ոմանց արեան ճնշումը։

  Քնանալէ առաջ ընտանեկան պարագաներուս և և բարեկաﬓերուս՝ ՛՛Մենք տունն ենք գիշեր բարի՛՛ ըսել դիմատետրի ﬕջոցաւ։
  Մինչ այդ Զոհերուն և վիրաւորներուն թիւը բազմացաւ։ Հրավառութենէն վերադարձողներուն վրան սուրացած էր 31 տարեկան Լահուէժ Մոհամմէտ Պուապէլին վարձած 15 ﬔթր երկարութեամբ բեռնակառքը, անցած էր երթևեկութեան համար արգիլուած, փակուած Բրոմընատ Տէզ Անկլէի պողոտան և երկու քիլոﬔթր ճամբուն վրան ճզմած էր հանդիպած ﬔծն ու փոքրը անիւներուն տակ, ﬕնչև որ ոստիկանները ուշքի եկած, բեռնակառքին անիւները պայթեցնեն, ոճրագործին ապակին ծակծկեն, ու սպաննեն զայն։  

  Մարդիկ կ՛ուզեն գիտնալ թէ ի՞նչ անցաւ դարձաւ Մոհամմէտին գլխուն մէջ որ իր խիղճը կուրցուց։ Ո՞վ իրեն առանց զէնքի ահաբեկչութիւն կատարելու գաղափարը տուաւ, ի՞նչ բռնեց իրեն Ալլահուաքպարին անունովը ﬔռցնելու 84 և վիրաւորելու 200 է աւելի մարդ արարած։ Հաւանական էր որ զոհերուն և վիրաւորներուն մէջ հայեր կային։

 Հայերը ամէն տեղ են։

  Ամէն հայ ուզեց տեղեկանալ իրեն ծանօթ Նիս բնակող հայոց ճակատագրին մասին։ Հայ զոհի մասին կարդացողներ ուզեցին իմանալ, ստուգել անուն մականուն։

  - Դուք Նիս կը բնակիք, ինչպէ՞ս կ՛ըլլայ որ զոհին անունը չէք գիտեր, ﬔներգեց մէկը։

  Եթէ ինծի ըսող չըլլայ ինչպէ՞ս գիտնամ պիտի ես և դուն. ևրոնիւզը կ՛ըսէ՝ թէ զոհերուն մէջ հայ մը կայ, բայց անուն չի տար։ Հիմա այլևս առաջուան պէս թռչունները լուր չեն տար ﬔզի. սկսեր են իրենց ճռուողիւնը երգել ﬕայն, չխառնուիլ մարդոց խնդիրներուն, լաւ կ՛ընեն։ Անոնց սիրուն երգերը լսելը կը սիրեմ. անոնցը՝ ﬔր մոռցած սիրոյ երգն է։ Լուրը՝ ուշ թէ շուտ կը հասնի։

 Ելքիս՝ հաշուեցոյցս մաքրելու ատեն հեռախօսած տիկնոջը ըսի,-

- Տխուր կ՛երևիք երէկուան դէպքին վայրը ձեզի ծանօ՞թ կար։

- Այո՛, ամուսնուս շատ մտերիմ ընկերոջը կինը մահացաւ, երկու տարեկան պզտիկ ունէր։

- Անունը գիտէ՞ք։

- Այո, Նարինէ՛։

- Ազգանու՞նը։

- Չեմ գիտեր։

Հանդիպա՞ծ էի զոհուած Նարինէին։ Նարինէ մը կը ճանչնայի…։ Հետաքրքիր եմ, բայց անունը և ով ըլլալը գիտնալս մը բան պիտի չփոխէ իրողութենէն։ Երկու, նոյնիսկ երեք զոհի մասին գրող կայ, Քիլիան, Ատրինէ, Գայեանէ, Նարինէ…։ Զոհերուն և վիրաւորներուն անունները գիտնալս ﬕայն ցաւս պիտի աւելցնէ, Աստուած գիտէ անոնց անունները, Ան կը ճանչնայ ﬔզ բոլորս։ Ես ﬕայն կրնամ օտար թէ հայ հանգուցեալներուն համար հոգւոցը հանգիստ տալ խնդրել ﬔր Քրիստոս Աստուածէն և ﬔզի ﬔղաւորներուս յանցանքներուն թողութիւն շնորհել ուզել, սգալ։

Բարեկամ մը կը հարցնէ թէ ﬔնք Նի՞ս կ՛ապրինք, կը յուսայ որ այդ պահուն դէպքին վայրը չէինք։ Նիսի մօտ բնակող սիրելի մը կ՛ըսէ թէ ինք քնացած է, բանէ լուր չէ ունեցած, առտու կանուխ մէկը զինք արթնցուցեր է և ուզեր է իր և զաւակներուն մասին տեղեկութիւն ստանալ, ինք անտեղեակ՝ չէ կրցած բան մը ըսել իր զաւակաց և թոռան մասին։ Իմացած է որ Նիսի ՛՛Հալէպի եղևնիներ՛՛ ՛՛ԲԷՆ ՏԱԼԷԲ՛՛ ճաշարանին տէր հայուն աղջիկը դէպքին վայրը եղած է ու աչքովը տեսեր է դիակները, մայրը ըսած է թէ երկու օր է որ տեսարանը աչքէն չի հեռանար, չի՛ քնանար։

- Ծանր օրեր ենք ապրում։

- Ուրախութիւնը ողբերգութեան վերածուեց։

- Ի՞նչ ողբերգութիւն, Տէր Հայր, ծանր օրերու մէջ կ՛ապրինք։

- Ահաբեկչութիւնը պէտք է դատապարտել ուր որ կատարուի։

- Շատ դաժան օրեր կ՛ապրինք Տէր հայր։

- Գիտեմ որ ﬔր շուրջը չար մարդիկ կան, բայց չեն կրնար ﬔզի ապրիլը արգիլել։

- Պզտիկներու պէս ՛՛ոչ իսկ կը վախնանք՛՛ կ՛ըսեն… ՄԷՄ ԲԱ ԲԷՕՐ։

- Եթէ վախնանք՝ ոճրագործները իրենց նպատակին կը հասնին։

- Հայերս անվերջ տեռորի ﬕջով ենք անցած, բայց դաս չենք առնում,- կը գրէ մէկը։

Տեռորէն ո՞վ դաս առեր է բարեկամուհիս որ ﬔնք առնենք… զարմանալի է, ամէն ցաւալի դէպքի հայերս կ՛ըսենք թէ անցեալի եղածներէն, պատմութենէն դաս չենք առներ։ Մարդ Աստուծոյ ո՞վ կրնայ ահաբեկչութիւնը երկրին երեսէն սրբել, ո՞վ։ Տեռորի ենթարկուած բազմաթիւ երկիրներէն ո՞րը կրնայ յայտարարել թէ ինք կրնայ ահաբեկչութիւնը փճացնել։ Կը կռուին կը պատերազﬕն անոր դէմ. նորէն կրնայ պատահիլ կ՛ըսեն, բայց առաջքը պիտի առնեն։Խօսքո՜վ։

Կ՛ըսեն թէ Լուահէժ Մոհամմէտ Պուապէլը գաղտնի սպասարկութեան ծանօթ մէկը չէր։ Ան ﬕայն պզտիկ յանցանքներ գործեր էր, բռնութիւն բանեցուցեր էր կնոջն ու զաւակներուն վրան։

Ապօրէն զէնք կրեր էր։ Կեանքը ապրեր էր հաճոյքով ու դժուարութեամբ ամէն մարդու պէս, կերեր, խﬔր ու պարեր էր, ծխեր էր կնոջմէն բաժանման վիճակի մէջ էր։ Իսլամ ըսուելիք մէկը չէր, նոյնիսկ Րամատանի ծոմապահութիւնը շնորհքով չէր ըներ, հեծանիւ կը գողնար… իր արարքին համար ալ հեծանիւ գործածեց, գիտենք։ Քոյրը ըսեր էր որ ան Ֆրանսա երթալէն առաջ հոգեբանական հարցեր ունէր… եղբայրը՝ թէ ան ֆրանսայի մէջ շարժավար էր, իրեն չէր ըսած թէ նման բան մը պիտի ընէր. չի հաւատար։ Հայրը՝ ըսեր էր թէ տարիներէ ի վեր իրմէ լուր չունէր։

Կ՛ըսեն վեց ամսուան պայմանական բանտարկութեան դատապարտուած էր, բայց չէր ՛ ՛նստած՛՛, եթէ նստած ըլլար, կ՛ըսեն, պիտի չկարենար ազատ թափառիլ բնութեան մէջ, մահ պատճառելու այսքան մարդու։ Մէկը պիտի չմտածէր ՛՛Ես Նիս եմ՛՛ ըսելու մասին։ Ֆրանսայի դրոշները պիտի չխոնարհէին հոս, հոն յարգանքի արարողութիւններով։ Երեք օրուան սուգ պիտի չըլլար։

Երկուշաբթի 18 Յուլիսի կէսօրին մէկ վայրկեանի լռութիւն պիտի չպահուէր։ Մէկը ներքին գործոց նախարարին հրաժարիլը պիտի չպահանջէր, և ան պիտի չքննադատէր քաղաքական անձիքը որոնք ահաբեկիչներուն ներքին բաժանուﬓերուն համար ուրախանալու առիթ կու տան։ Եթէ …

Փրոմընատ Տէ Զանկլէն փակ էր Յուլիս 14ի տօնակատարութեան առթիւ, ահաբեկիչը ինչպէ՞ս կրցաւ կտրել ելլել այդ պողոտան ու ﬔծ արագութեանբ երկու քիլօﬔթր քշել անիւներուն տակ ճզﬔլով հոն եղողները, ﬕնչև որ վերջապէս ոստիկանները ծակէին անիւները, ծակծկէին շարժավարին ապակիներն ու սպաննէին ահաբեկիչը որ սպաննեց և վիրաւորեց դիպուածով սխալ պահուն սխալ տեղը գտնուող 84 անձ և վիրաւորեց հարիւրաւորներ։

Ֆրանսացիները գիտէին որ 14 Յուլիսին բան պիտի պատահէր. թուրքիոյ մէջ դեսպանատունը գոցեր էին…։ Գրեր էր մէկը։

Ո՞վ կրնայ ըսել ո՞ւր ապահով տեղ կայ։ Ատոր համար հեռախօսող կինը ըսաւ,-

- Ո՞ւր երթանք ցաւդ տանեմ…


ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
Նիս, Յուլիս 2016

_________________________________________________________
Armweeklynews.am [18.07.2016]
Ֆրանսա, Նիս, Յուլիս 14 - Ո՞ՒՐ ԵՐԹԱՆՔ ՑԱՒԴ ՏԱՆԵՄ
© 2010-2018  Կապը »  Contacts Այցելեք » Facebook
Most popular tags
Գարօ Փայլան Երվանդ Քոչար Հռոմի պապ ANCA Nor Zartonq Կիպրոս Ethiopian Music Գրիգոր Զօհրապ Շառլ Ազնավուր Cyprus elections Operation Nemesis սակագներ Data Driven Marvel Disney movies Lucasfilm Netflix Ռուբեն Վարդանյան Helen Fisher  Rouben Sevak  Ara Güler Շանթ  Elisa de Filebo  William Saroyan  Էրոլ Սարաֆեան  Հրանտ Մաթևոսյան
armweeklynews
  Մշակույթ  
ԱՄԷՆ ԿԻՐԱԿԻ ՆՈՅՆ ԲԱՆԸ Կ՛ԸՍԷԱ [05.06.2016]
Մենք կիսատության գերին ենք, լքված օրհնյալ խենթերի միասնությունից [03.07.2016]
Սադեղ Հեդայաթ - Կուզիկ Դավուդը [13.07.2016]
Կապոյտ Յիշատակներ Հրդեհուած Մելգոնեանէն -Լուսոյ Տաճարը [06.07.2016]
Երբ մշակութային ժառանգությունդ են թալանում, երբ ինքդ ես զիջում թալանչիին [05.07.2016]
William Saroyan - To Armenians, half Armenians, quarter Armenians, and one-eight Armenians! [03.07.2016]
Հետադարձ հասցեատերն այլևս երկնքում է . հույժ գաղտնի հեռագիր ՀՀ հույժ գաղտնի նախագահին [29.04.2016]
ԱՍՏՈՒԱ՛Ծ ԻՄ, ԱՅԴ ՀԱՅ ԱՂՋԻԿԸ - O MY GOD, THE ARMENIAN GIRL [29.05.2016]
Կապոյտ Յիշատակներ Հրդեհուած Մելգոնեանէն (թիւ 2) [29.05.2016]
Վերջին Անգա՞մ…… Պէյրութ - Հալէպ [28.06.2016]
«Համշենի յայլաներ» ալբոմի երգերում արտացոլված են իր արմատների հետքերը [14.06.2016]
ՍՓԻՒՌՔՆԵՐ. ՎԱԽՃԱՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ… ՎԱԽՃԱՆԸ [08.06.2016]
Էրոլ Սարաֆեանի կերտած Կոմիտաս Վարդապետի արձանը Պոլսո պատրիարքարանի մեջ [06.06.2016]
ԱՐԱՔՍ ՓԻԼԱՒՃԵԱՆԻՑ Կարօտի ու թախծի քրոնիկոններ [05.06.2016]
 Արխիվ » 2011-2018