Մեր Ուսուցիչներէն ՝Գէորգ Յակոբեան
Armweeklynews.amՄՇԱԿՈՒՅԹ
 

 

  Մեր Ուսուցիչներէն ՝Գէորգ Յակոբեան  

  Գէորգ Յակոբեանը, 5 տարեկանին, հօր մահուան պատճառաւ կը որբանայ։ Մայրը, քոյրն ու Գէորգը Զահլէէն կը փոխադրուին Պուրճ Համուտ, մեծ հօրտունը։ Մինչ մայրը գործի գացած կ՚ըլլայ, մեծ մայրը, առանց մօր գիտակցութեան, Գէորգն ու անոր քոյրը ՝ Արմինէն, Ճիպէյլի «Թռչնոց Բոյն» որբանոցը կը տանի ... Հոս կը սկսի Գէորգին ընկերային կեանքը ... ։

 Որբանոցին մէջ Գէորգը աչքի կը զարնէ իր բարեսրտութեամբ եւ շատ փայլուն միտքով։ «Թռչնոց Բոյն»ին մէջ Գէորգը կը շահի«բարի Գէորգ» անունը։ Ան ուսուցչական կազմին, պաշտօնէութեան, խնամատար մայրիկներուն եւ աշակերտներուն սիրելին կ՚ըլլայ։
Գէորգը Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն շրջանաւարտ կ՚ըլլայ 1960-ին, գիտական ճիւղէն եւ ուսումը կը շարունակէ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանին մէջ։ Պսակաւոր Գիտութեան վկայականը ստանալէն ետք «առժամապէս» ուսուցչական պաշտօն կը ստանձնէ, ընտանիքին նիւթական բեռը թեթեւցնելու մտահոգութեամբ։ Բայց եւ այնպէս ան կը ծրագրէ մի քանի տարի ետք շարունակել իր ուսումը Ամերիկեան Համալսարանի Բժշկանկան Բաժանմունքին մէջ, բժիշկ դառնալու հեռանկարով։ Սակայն այդ «ժամանակաւոր» ուսուցչական տարիներուն Գէորգին մէջ կ՚արմատաւորուի զօրաւոր սէր ու կոչում ՝ հանդէպ մանկավարժական ասպարէզին, որու իբրեւ հետեւանք ուսուցչական իր «ժամանակաւոր» ծառայութիւնը կը տեւէ մինչեւ 2010 թուականը, երբ ան հանգստեան կը կոչուէր։

Առաջին անգամ Գէորգին հանդիպեցայ 1968-ին, Պէյրութի Թէքէեան Կեդրոնին մէջ։ Յաւերժ Միքաէլեանը, որ Գէորգին որբանոցէն եւ Մելգոնեանէն կը ճանչնար, նախքան մեր հանդիպումը, շատ բարձր խօսած էր իր բարեմասնութիւններուն մասին։ Յաւիտենական քաղցր ժպիտը դէմքին, Գէորգը զիս դիմաւորեց եւ մինչեւ այսօր այդ ժպիտով կը դիմաւորէ զիս, երբ եւ ուր որ հանդիպինք իրարու։

Գէորգին հետ 1971-էն մինչեւ 1980 պաշտօնակից եղած ենք Մելգոնեանի մէջ։ Ըսեմ որ 1970-էն ասդին ալ՝ քենեկալներ, համով բառով՝ «պաճանախ»ներ ենք։

Հայկական հիւանդութիւններէն մէկը Մելգոնեանի տնօրէններն ու հոգաբարձուներն ալ վարակած էր։ Անգլիացի ուսուցիչներ ընդհանրապէս կրկինը կը վճարուէին հայ ուսուցիչներէն, որովհետեւ անոնք «մասնագէտ»ներ էին, իսկ հայ ուսուցիչները՝ փողոցէն հաւաքուած։ Գիտական նիւթերու համար ընդհանրապէս Լոնտոնէն ուսուցիչներ կը բերէին եւ այդ «մասնագէտ», «փորձառու» ուսուցիչներու պատրաստած աշակերտներուն արտաքին քննութիններու (GCE) արդիւնքները 70 տոկոսի շուրջ կը տարուբերուէին։ Տարի մը համաձայնագիր ստորագրած անգլիացի ուսուցիչ մը ինչ-ինչ պատճառներով, չի գար։ Տնօրէն Ասատուր Պետեանը Գէորգը կանչելով կը հարցնէ որ ինքկրնա՞յ վերի կարգերու գիտական նիւթերը դասաւանդել առաւելաբար քիմիագիտութիւն։ Մեր Գէորգն ալ՝ «այո» կ՚ըսէ եւ այսպէսով կը դառնայ Մելգոնեանի վերի կարգերու գիտական դասերու յաջողած ուսուցիչ։

Առաջին իսկ տարին, արտաքին քննութիւններու արդիւնքները կը բարձրանան 90 տոկոսի, իսկ յաջորդ տարիներուն, արդիւնքները կը տարուբերուին 90-100 տոկոսի միջեւ։ Բնականաբար Գէորգին ամսական վճարումը ... նոյնը կը մնայ։ Ինք անգլիացի չէր … ։

Գէորգին պատրաստած հարցարանները շատ մանրամասն էին։ Ան տարիներու ընթացքին պահած էր իր պատրաստած հարցարանները։ Անգամ մը ըսի որ ինչու՞ այդ հարցարանները չի հրատարակեր։ «Չէ՜՜, ըսաւ, ասոնք հրատարակուելիք հարցարաններ չեն»։ Եթէ University of London-ի պատասխանատուներու GCE-ի հարցարանները բաղդատէին Գէորգին պատրաստածներուն հետ,շատ հաւանաբար Գէորգին պատրաստածները պիտի նախընտրուէին։ Դասարանային գրաւոր քննութիւններէ առաջ ան միշտ նախորդ տարիներու նիւթին վերաբերող հարցարանները աշակերտներու տրամադրութեան տակ կը դնէր, որպէսզի անոնք աւելի լաւ արդիւնքներու հասնէին։

Իսկ արտաքին քննութիւններու պատրաստութեան համար ան ժամանակ եւ ճիգ չէր խնայեր – դասերէն ետք, Չորեքշաբթի եւ Շաբաթ օրերը, արձակուրդներուն, եւայլն։ Երբ Գէորգին հարցնէի որ այդ տարուան աշակերտներէն յաջողութեան ի՞նչ տոկոս կ՚ակնկալէր, «ամա՜՜ն, այս տարուանները շատ ծոյլ են, շատ յոյս չունիմ …» կ՚ըլլար իր պատասխանը։ Երբ արդիւնքները գային, յաջողութիւններուն տոկոսր 95-100-ի միջեւ կ՚ըլլար … ։

Աշակերտները Գէորգին այնքան կը յարգէին որ իր գրաւորներու ժամանակ, խարդախ միջոցներու չէին դիմեր յաւելեալ նիշ ապահովելու համար։ Կը պատահէր որ նոր աշակերտները, անոնք որոնք առաջին անգամ իրմէ դաս կ՚առնէին, երբեմն կը փորձուէին պզտիկ թուղթերու վրայ «նօթ»եր գրելու, գրաւորի ժամանակ զանոնք որպէս «յիշեցումի օժանդակ նօթեր» գործածելու։ Պատահած է որ Գէորգը տեսած ըլլայ որ աշակերտը «քօբի» կ՚ընէ, եւ փոխանակ յանդիմանելու եւ գրաւորի թուղթը ձեռքէն առնելով պատռելու, «պատասխաններդ գրաւորէն ետք ստուգէ», ըսելով տղուն ձեռքէն թուղթը առած է։ Այդքան նրբազգաց էր Գէորգը։ Կը կարծէ՞ք որ այդ տղան անկէ ետք «քօբի» կընէր …։

Գէորգը գիտական բոլոր դասերը գիտաշխատանոցներուն մէջ կը դասաւանդէր։ Երբ որ պէտք ըլլար, անպայման գիտական փորձերը կ՚ընէր, աշակերտներուն փորձել կու տար եւ դասերը շատ յստակ կը բացատրէր։ Ամէն օր, դասերէն ետք գոնէ երկու ժամ «լէպ»ը կը մնար յաջորդ օրուան գիտափորձերու նախապատրաստական աշխատանքները կատարելու։ Ամառներն ալ, գիտաշխատանոցները ընդհանուր, «հիմնայատակ» մաքրելէն եւ անհրաժեշտ ապսպրանքները ընելէն ետք, յաջորդ կրթաշրջանին իր դասերուն ծրագիրները կը պատրաստէր,ամենայն բծախնդրութեամբ։

Դպրոցական օրերուն, ժամը 10։15-ին զբօսանքն էր եւ ուսուցիչներուն ալ՝ «սուրճի ժամ»ը։ Գէորգը այդ ժամը ոչ մէկ բանի չէր զոհեր։ Երբ ուսուցչարան գար, շապիկին գրպանէն սիկարէթի տուփը կը հանէր, մէջէն երեք հատ սիկարէթ դուրս կը քաշէր, աստիճանի պէս, եւ ներկայ ուսուցիչներուն կը հրամցնէր։

Անգլիացի «ազնուական» ուսուցիչները սորված էին այդ, եւ իրենք փոխանակ իրենց սիկարէթները ծխելու՝ շատ մեծ սիրով Գէորգին հրամցուցած սիկարէթներէն կ՚օգտուէին։ Անգամ մը Գէորգը սիկարիթի տուփը տունը կը մոռնայ եւ երբ ուսուցչարան կու գայ սուրճը խմելու, կ՚անդրադառնայ որ սիկարէթ չունի։ Իր յաւիտենական ժպիտը դէմքին, կը սպասէ որ անգլիացի «ճէնթըլմէն»ներէն մին անգամի մը համար գոնէ ինք սիկարէթ մը հրամցնէր։ Երբ կը տեսնայ որ հրամցնող չկայ, կարծելով որ մարդիկը չեն նշմարած, ինք կը մօտենայ եւ «սիկարէթ մը կրնա՞մ ունենալ» կը հարցնէ։

Անգլիացի ուսուսցիչը, զարմացած Գէորգին նայելով, «կը ներես, կ՚ըսէ, այս սիկարէթը ինծի համար գնած եմ եւ մէջը միայն մէկ հատ մնացած է, ան ալ կէսօրին պիտի ծխեմ»։ Գէորգը, նշմարելով որ մարդուն տուփը տակաւին լեցուն է, կը զարմանայ։ «Կ՚երեւի, կ՚ըսէ, ըսածս լաւ չհասկցաւ» եւ … ։

Մելգոնեանի իր ուսուցչական տարիներուն, Հաստատութեան հայաբոյր ու մշակութային մթնոլորտը կը մղէ Գէորգը մաս կազմելու դպրոցի երգչախումբին ու լարային քառեակին որոնց ղեկավարն էր Պրն. Սեպուհ Աբգարեանը։ Այս ձեւով ան հաղորդակից կը դառնայ Մելգոնեանի մշակութային կեանքին։ Շրջան մը ան մաս կազմած է նաեւ Մելգոնեանի Մշակութային Յանձնախումբին։

Մելգոնեանի իր աշակերտական տարիներուն Գէորգը մաս կը կազմէր Հաստատութեան երգչախումբին, ինչպէս նաեւ նուագախումբին։ Ան իր ազատ ժամերուն կարեւոր մէկ մասը կը տրամադրէր ջութակի փորձերուն (Պրն. Վահան Պէտէլեանի հսկողութեամբ)։ Ան որոշ չափով իր մասնակցութիւնը կը բերէր նաեւ դպրոցի մարզական ծրագիրներուն։ Աթլէթիզմի մարզին մէջ բարձրութիւն կը ցատկէր։ Տարի մը, մարզահանդէսին, բարձրութիւն ցատկելու մէջ երկրորդ դիրքը գրաւեց եւ արժանացաւ համապատասխան մետալին։ Ֆութպոլի խումբէն ալ կը խաղար։

Դասարանային Ֆութպոլի խաղերէն մէկուն աւարտէն քիչ առաջ, երբ երկու խումբերը 1-1 հաւասարութին ունէին, գնդակըբախտով Գէորգին վստահուած «սահմաններուն»մէջ կը մտնէ։ Գէորգը իր ամբողջ ուժով կը խոյանայ գնդակին վրայ եւ զօրաւոր հարուած մը տալով զայն կը ղրկէ հակառակորդ խումբի բերդէն ներս, ապահովելով յաղթական «կօլ»ը, հերոսանալով իր ընկերներուն աչքին եւ վայելելով անոնց շռայլածգովասանքները։ Սակայն Գէորգը կը նշմարէ որ պարտուած խումբին բերդապահը շատ անտրամադիր դարձած էր։Ան նկատելով հէ՜գ բերդապահին վիճակը, կամացուկ մը կը մօտենայ անոր եւ կը ջանայ հանդարտեցնել ու մխիթարել զինք։ «Սիրտդ մի՛ նեղէր եղբայր» կ՚ըսէ Գէորգը, «կը ներես, սխալմամբ կօլ ըրի…։»

Երեկոյեան ընթրիքին, Գէորգը իր խիղճը մասամբ հանդարտեցնելու համար իր նարինջի բաժինը բերդապահին կու տայ … ։

Գէորգին հետ անցնող 45 տարիներուն, միայն ճաշարանի վճարումներու հարցով վիճաբանութիւն ունեցած ենք։ Երբ ընտանիքներով ճաշարան երթայինք, բնականաբար, մեզմէ մէկը պէտք էր վճարեր ճաշագինը։ Եթէ ես վճարէի, Սիլվան, Գէորգին կինը (Ալիսին քոյրը), իրեն դիտողութիւն կ՚ընէր որ «ամէն անգամ Վարդգէսը կը վճարէ կոր, դուն ալ, Պուրճ Համուտցի չե՞ս մը …»։ Եթէ Գէորգը վճարէր, Ալիսը ինծի դիտողութիւն կ՚ընէր, որ «ամէն անգամ Գէորգը կը վճարէ կոր, դուն ալ,Պէյրութցի չե՞ս մը …»։ Գէորգին հետ որոշեցինք որ ալեւս մենք չվճարենք, թող «կիպրացի» քոյրերը լուծեն այդ հարցը։ Ա՛ն ալ չեղաւ։ Հիմա ալ երկու քոյրերը սկսան վիճաբանիլ, որ «ամէն անգամ դուն կը վճարես կոր, արդէն մաման քու մասիդ կ՚ըսէր որ …»։

Հարցին արդար լուծում մը տալու համար օր մը Սիլվային ըսի. «Սիլվա ճանիկ, ուրիշ անգամ ձգէ որ Ալիսը վճարէ, եւ թող Ալիսը ուրախանայ։ Դուն ալ, Ալիսէն գաղտնի, այդ դրամը ինծի կու տաս եւ դուն ալ ուրախ կ՚ըլլաս։ Ես ալ ուրախ կ՚ըլլամ որ Ալիսէն գաղտնի, քովս 150-200 տոլար յաւելեալ դրամ կ՚ունենամ քազինոյի համար։ Գէորգն ալ, մեր երեքին ուրախութիւնը տեսնելով՝ ինքն ալ կ՚ուրախանայ»։ Եւ հարցը այդպէս անուշի կապեցինք։

«Մելգոնեան Սանուց եւ Բարեկամներ»ու վարչութիւնը,2013-ի Հոկտեմբերին, Լոս Անճելոսի մէջ յարգանքի մեծ ճաշկերոյթ մը կազմակերպեց ի պատիւ Գէորգ Յակոբեանին։ Քանի մը ամիս ետք, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսէն Գէորգը արժանացաւ «Սբ. Սահակ Սբ. Մեսրոպ» շքանշանին եւ Կաթողիկոսական սրբատառ կոնդակին։

Ամերիկա փոխադրուելէ ետք (1981), Գէորգը պաշտօնավարած է ՀոլիվուտիԱլեք Փիլիպոս վարժարանին մէջ, 1981-1988, որպէս գիտական առարկաներու ուսուցիչ։ Իսկ 1988-2010 ան պաշտօնավարած է ՀԲԸՄ-ի Մանուկեան-Տեմիրճեան Վարժարանէն ներս որպէս գիտութեան ուսուցիչ եւ գիտական բաժնի պատասխանատու (Chaiman)։

Գալիֆորնիա հաստատուելէն ետք աւելի քան 25 տարի Գէորգ իր գործօն մասնակցութիւնը կը բերէ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան Գալիֆորնիոյ Սանուց Միութեան։ Երկար տարիներ ան կը վարէ Սանուցի Վարչութեան ատենադպիրի պաշտօնը, իսկ 1993-1994 տարեշրջանի կը ծառայէ որպէս ատենապետ։

Գէորգին «ամենամեծ յատկութիւններէն» մէկն ալ ան է, որ ան գիտէ գրեթէ բոլոր մելգոնեանցիներուն շրջանաւարտութեան տարիները։ Իսկ ի՛ր աշակերտներուն, մելգոնեանցի թէ մանուկեան-տէմիրճեանցի, գիտէ անոնց ծննդեան թուականները, ե՞րբ դպրոց մտան, ու՞ր ծնած են, ինչու՞ ծնած են, ինչպէ՞ս ծնած են ... ։ Երբ հարցուցի Գէորգին որ «ինչպէ՞ս գիտես անոնց ինչու՞ եւ ինչպէ՞ս ծնած ըլլալնին», ապշած երեսիս նայելով ՝ «չէ՞ որ ես biology-ի ուսուցիչ եմ ... » ըսաւ։

Գէորգին ամենամեծ վարձատրութիւնը իր աշակերտներուն փայլուն յաջողութիւնները եղած են, անցեալին՝ որպէս աշակերտ, ներկայիս՝ որպէս յաջողած հայեր։ Անոնք միշտ յարգանքով եւ սիրով կը յիշեն իրենց ուսուցիչին նուիրեալ, սքանչելի աշխատանքը։

Վարձքդ կատար սիրելի ուսուցիչ … եւ պաճանախ։


Լոս Անճելըս, 2016--------------------------------------------------------------
Armweeklynews.am [27.02.2017]
Մեր Ուսուցիչներէն ՝Գէորգ Յակոբեան
© 2010-2018  Կապը »  Contacts  Այցելեք » Facebook
Most popular tags
 Գարօ Փայլան  Երվանդ Քոչար  Հռոմի պապ ANCA Nor Zartonq  Կիպրոս Քեսապ  Գրիգոր Զօհրապ  Շառլ Ազնավուր  Cyprus elections  Operation Nemesis  Վահան Թէքէեան  Data Driven  Marvel  Disney movies Lucasfilm  Netflix  Ռուբեն Վարդանյան  Helen Fisher   Rouben Sevak  Ara Güler  Շանթ   Elisa de Filebo   William Saroyan   Մելգոնեան Կրթական  Հրանտ Մաթևոսյան
Վարդգէս Գուրուեան
  Մշակույթ  
՛՛ԵՍ ՍԷՆ ՎԱԼԱՆԹԷՆԸ ՉԵ՛Մ ՍԻՐԵՐ՛՛՛- ԿԱՄ ԱԼ ՝ ՈՒՐԱԽ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ [27.02.2017]
Սիրահարված վրձին...ուսեր, կտավ ճերմակ ու լայն [23.02.2017]
ԱՂԱՒՆԻՆԵՐ [23.02.2017]
Վարդգէս Գուրուեան - «Վարպետ Տիգ»ը [23.02.2017]
Ո՞վ մի ամպ կդնի գլխի տակ [19.02.2016]
Մեր պատմության բաց էջը [14.02.2017]
ՀԵՌԱՁԱՅՆՆԵՐՈՒ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ [10.02.2017]
Դոկտ. Ագապի Նասիպեան-Էքմէքճեանը շատ դէմ էր Մելգոնեանի փակումին [08.02.2017]
Հայրենիքի սէրը բարձրագոյն սէրն է [08.02.2017]
Սեպուհ Աբգարեան «Գոհար»ով դարձաւ հայութեան փայլուն գոհարը [08.12.2016]
Արթուր Միկոյան - Ֆատան [07.02.2017]
ԱՍՏՈՒԱԾ ՔՈՒ ԱՄԵՆԷՆ ՏԿԱՐ ՏԵՂԴ ԶՕՐԱՑՆԷ [29.01.2017]
Իմ Անցագրիս Հարցերը [26.01.2017]
 Արխիվ » 2011-2018